دولت و ملت همدلی و هم زبانی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان
شبکه اجتماعی شماره تماس
 
مقاومت سيمان و نقش آن در بتن
1397/03/28 دراين مقاله به مكانيسم سيماني شدن ، تاثير فازهاي مختلف آن بر مقاومت سيمان ، عوامل موثر بر مقاومت سيمان و نقش آن در مقاومت بتن و همچنين اجزا تشكيل دهنده بتن و عوامل موثر بر مقاومت بتن و خرابي آن اشاره شده است.

 
مقدمه:
براي توسعه پايدار و حفظ محيط زيست و منابع طبيعي تجديد ناپذير نياز به كاهش توليد كلينكر يا سيمان مي باشد و يا حداقل بايد افزايش توليد را متوقف نمود. به هر حال آنچه مسلم است بايد مصرف سيمان براي توليد هر متر مكعب بتن را كاهش داد و يا نسبت مصرف سيمان به مقاومت بتن را پايين آورد.
همانگونه كه ميدانيم بخش قابل توجهي از سيمان به صورت بتن در سازه ها مصرف مي شود.، اين درحاليست كه اگر سيمانهاي با مقاومت بالا(525-1و425-1)بجاي سيمان پرتلند معمولي(325-1) استفاده شود ، در بخش مصارف سازه اي حداقل 22 % از ميزان سيمان مصرفي كاسته خواهد شد.
نتايج تحقيقات نشان مي دهد كه براي رسيدن به مقاومت مورد نيازدر يك سازه ، با تغييردر رده مقاومتي سيمان، حجم سيمان مصرفي نيز تغيير پيدا ميكند.
چنانچه مصرف در بخش سازه اي سيمان را 10 ميليون تن در نظر بگيريم با 10 ميليون تن سيمان 425-1، ميتوان به اندازه 12.5 ميليون تن سيمان325-1بتني با مقاومت فشاري معين توليد كرد.( استفاده از سيمان 525-1 ممكن است اين مقداررا تا حد 15 ميليون تن نيز برساند ) با جايگزيني سيمانهاي با مقاومت بالا به مقدار10 ميليون تن در سال بيش از 282 ميليون دلار در بخش سرمايه گذاري براي ايجاد كارخانجات سيمان صرفه جويي ميشود  ضمن اينكه از انتشار بيش از 2 ميليون تن گاز گلخانه اي در محيط زيست نيز جلوگيري ميشود.
 
 
در مشخصات فني سيمان هاي پرتلند ISIRI 389 صرفا براي سيمان پرتلند نوع 1 سه رده مقاومتي 325، 425 و 525 كيلوگرم بر سانتي متر مربع Kg/Cm2) ) در نظر گرفته شده است.
 
رده هاي مقاومتي، نمايانگر حداقل مقاومت فشاري ملات 28 روزه( Kg/Cm2) ماسه و سيمان طبق استاندارد EN 196 يا ISIRI 393 مي باشد.
در ابتداي دهه 80 هجري برخي كارخانه هاي سيمان اقدام به توليد سيمان 425-1 نمودند و به تدريج بر تعداد آنها افزوده شده است. از نيمه دوم دهه 80 به تدريج تعداد بسيار اندكي از آنها به توليد آزمايشي سيمان 525-1 دست زدند .
سيمان فارس نو اولين سيمان كشور است كه موفق به توليد و اخذ گواهينامه سيمان تيپ 525-1 شده است.
با افزايش سطح مقاومتي سيمان هاي توليدي 525 - 1 ، ميتوان از ميزان مصرف آن ها براي دستيابي به مقاومت معين كاست با توليد و مصرف سيمان 525 - 1 ميتوان به ميزان 20 - 15 درصد در شرايط برابر نسبت به سيمان تيپ II صرفه جوئي نمود . البته كاهش عيار سيمان ا زيك حد معين منجر به افزايش نفوذپذيري و كاهش مقاومت ميگردد. ضمن اينكه مقاومت هاي اوليه بتن با مصرف اين نوع سيمان افزايش پيدا كرده، ميتوان مدت عمل آوري و زمان قالب برداري را نيز كوتاه كرد.
بر خلاف تصورات عمومي در كشورمان مي توان نتيجه گرفت كه تركيب افزودني هاي مختلف با سيمان همراه با تخصصي شدن مصرف در بازار ميتواند كمك هاي قابل توجهي از لحاظ افزايش  مقاومت ، سودهي ، كاهش مصرف انرژي و صيانت از محيط زيست داشته باشد.
دراين مقاله به عوامل موثر بر مقاومت سيمان و نقش آن در بتن اشاره شده است.
مكانيسم سيماني شدن:
سيمان داراي چهار فاز C3S, C2S,C3A و C4AF مي باشد واكنش فاز هاي C3A و C3S باآب نسبتا" سريع است فاز C2S درحالت β-C2S واكنش نسبتاً آرام و در حالات γ-C2S تركيبي بي اثر است. فاز C4AF نيز بيشتر در واكنش هاي مرحله پخت موثر است .
محصول اصلي هيدراسيون سيمان ژل توبرموريت   Ca(OH)2.C1.7 SHX است. در نتيجه مخلوط
شدن سيمان با آب، دانه هاي سيمان به سرعت در آب منتشر ميشوند و از واكنش هاي آنها با آب
يك لايه سطحي از محصولات هيدراسيون كه ابعاد كلوئيدي دارند تشكيل شده و فضايي را در اطراف دانه هاي سيمان اشغال مي كند ذرات كلوئيدي تشكيل شده كم كم رشد كرده و بلورهاي بزرگتري ايجاد مي نمايد و محلول سريعاً از SO42-, OH‾ ,Ca2+ و كاتيونهاي قليايي اشباع ميشوند و لذا لايه محصولات هيدرا سيون بزرگتر شده بطوريكه به همديگر متصل شده و ايجاد ژل مي نمايد . اين مرحله گيرش نام دارد . در اين ميان ذرات با آب واكنش داده و بين دانه هاي سيمان متراكم تر ميشوند . ضمن اينكه بين نقاط مختلف ژل اختلاف بوجود آمده و در بعضي جاها تراكم بيشتر و در بعضي جاها حفراتي توليد ميشود. بعداز چند روز ژل كااملا ً توسعه يافته و مرحله سخت شدن شروع و ايجاد مقاومت مي نمايد .
 
 
نقش فازهاي سيمان در گيرش و مقاومت سيمان:
 
1-تري كلسيم سيليكات (C3S) : اين ماده سريعاً وارد واكنش شيميايي شده و باعث سفت شدن بتن ميگرددو باعث افزايش مقاوت نا سن 28 روزه ميشود.ضرر عمده آن اين است كه باعث ميشود مقاومت بتن در برابر حمله سولفاتها كاهش يابد.اندازه بسيار ريز يا درشت آليت مقاومت نهايي مطلوبي نخواهد داشت.
2-دي كلسيم سيليكات (C2S):گيرش اوليه آن كم است وبعد از 2 يا 7 روز و حتي يكماه وارد واكنش شيميايي ميشودو نقش آن در مقاومت هاي دراز مدت است.
 
3-تري كلسيم آلومينات(C3A): در گيرش اوليه سيمان دخالت دارد و از طرفي مقاومت بتن در برابر حمله سولفاتها را مي كاهد(افزايش C3A). دماي پخت كلينگر را كاهش مي دهد. همچنين به سفت شدن فوري خمير كه به گيرش آني معروف است منتهي مي گردد براي جلوگيري از اين امر سنگ گچ به كلينكر سيمان افزوده مي شود.
 
4-تترا كلسيم آلو مينا فريت(C4AF):از نظر گيرش حد متوسط دارد. C4AF به ميزان كمي وجود دارد و در مقابل سه تركيب ديگر نقش عمده اي در خواص سيمان ندارد ولي با تركيب با سنگ گچ سيمان، هيدراتاسيون سيليكات ها را تسريع ميكند.
 
مقاومت (strength):
 توانايي حمل بار را نشان مي دهد و يك مفهوم عام است، ولي نتايج ناشي از آزمايش بر روي نمونه هاي مشخص را به عنوان شاخصي از آن در نظر مي‌گيرند.
انواع مختلف فشاري، كششي و برشي است. مقاومت فشاري به عنوان شاخص و پايه همه مقاومتها در نظر گرفته مي شود و در اصل، شناسنامة مقاومتي بتن است.
 
عوامل مؤثر بر مقاومت سيمان:
عوامل مؤثر بر مقاومت سيمان را ميتوان در سه مرحله بررسي كرد:
 
1- مواد اوليه و حين فرآيند كه سه فاكتور مهم در آن دخالت دارند :
الف) يكنواختي فيزيكي و شيميايي مواد( std هاي پائين يا نوسانات كم شيميايي و فيزيكي كه نقش
معدن را نبايد در اين فاكتور فراموش كرد).
ب) مقدار اشباع آهك متناسب خوراك كوره ( LSF متناسب)و مدولهاي شيميايي(افزايش LSFهميشه افزايش فاز آليت و مقاومت رابدنبال ندارد زيرا با بالا رفتن زياد LSFآهك ازاد زياد ميشودو پخت ناقص ميشود).
ج) دانه بندي موثر خوراك كوره
 
2- كلينكر نيز با سه فاكتور در مقاومت دخالت دارد :
الف) آهك آزاد پائين، وزن ليتري مناسب و تشكيل فاز - C3S
ب) خنك شدن سريع و محدود كلينكر در كوره
ج) عناصر و تركيبات فرعي كلينكر مثل قليايي هاي محلول(مقدار بالاتر سولفات باعث افزايش مقاومت 28 روزه ومقدار بيشتر قليايي ها باعث افزايش مقاومت اوليه و كاهش مقاومت 28 روزه ميگردد)
 
3- سيمان بعنوان محصول، مؤثر در مقاومت يا تحت تأثير عواملي از جمله 5 مورد زير مي باشد و باعث افت مقاومت سيمان مي گردد .
الف) مقدار آب به سيمان W/C
ب) مقدار SO3
ج) نرمي و زبري سيمان ( دانه بندي مؤثر سيمان-نرمي سيمان باعث افزايش مقاومت اوليه ميشوداما نرمي بيش از حد به دليل مصرف بيشتر آب باعث كاهش مقاومت ميگردد )
بالا رفتن بيش از حد نرمي سيمان باعث در دسترس قراردادن مقدار زيادتري از C3A در روزهاي اوليه فعل و انفعال شده و اين ميزان سنگ گچ مورد نياز را افزايش ميدهد. افزايش سنگ گچ خود سبب انبساط بيش از حد شده و احتمال خرابي سيمان سخت شده زياد ميگردد.
د) مقدار L.O.I
 
ه) همچنين پديده - Prehydration كه ناشي از:
1- مصرف آب بطريق غلط جهت خنك كردن سيمان در آسياب سيمان
2- انبار كردن سيمان خيلي گرم در سيلوهاي سيمان
3- قرار دادن كلينكر و سيمان در معرض رطوبت
و) نقش ادتيوها كه در مواردي كاهش و در مواردي نيز باعث افزايش مقاومت (هاي درازمدت )
ميگردند .
 
بتن(  (Concrete:
 
بتن يك مواد ساختماني است كه به علت ماندگاري خوب آن نسبت به هزينه توليد ، بسيار مورد استفاده قرار مي گيرد. با اين وجود با قرار گرفتن در محيط هاي سخت، مقاومت آن مي تواند به خاطر خوردگي شيميايي و يا تحليل بتن كاهش پيدا كند.
مهمترين پارامتر در عملكرد بتن، ويژگي هاي سيماني است كه در توليد بتن از آن استفاده شده است.
سيمان يك ماده چسبنده است كه پس از تركيب شدن با آب نقش آن چسباندن دانه هاي بتن به يكديگر است . بتن خوب بتني است كه وقتي نمونه اي از ان را در ازمايشگاه بشكنند دانه هاي سنگي آن از وسط شكسته شود و سيمانها پاره نشود.
 
 
مواد تشكيل دهنده بتن :
 
1-سيمان كه حدود 7 الي 15 درصد از حجم بتن را تشكيل ميدهد.
2-آب كه حدود 14 الي 21 درصد از حجم بتن را تشكيل ميدهد.
3-دانه هاي سنگي (شن و ماسه) كه حدود 60 الي 75 درصد از حجم بتن را تشكيل ميدهد.
4- هوا:
الف) در بتن هوا دار ميزان حجم هواي موجود بين 4 الي 8 درصد حجم بتن است .(در آن حبابهاي ريز هوا توسط مواد مضاف هوا زا يا سيمان هوا زا ايجاد ميشود كه باعث افزايش دوام بتن ميگردد)
ب ) در بتن بدون هوا ميزان حجم هواي موجود بين 5/0 تا 3 درصد است.(بتن معمولي كه در آن حبابهاي درشت هوا وجود دارد)
5- مواد مضاف، مواد شيميايي كه بميزان جزئي و بصورت درصدي از وزن سيمان به مخلوط اضافه ميشوند تا خواص مطلوب در بتن ايجاد شود .
 
مقاومت بتن:
 
مقاومت بتن به عوامل زير بستگي دارد:
1-    كيفيت دانه ها : هرچه دانه ها كيفيت بهتري داشته باشند مقاومت بتن بالاتر است .بتني كه از دانه هاي سيليسي ساخته شده باشد مقاومت بالاتري نسبت به بتن ساخته شده با دانه هاي اهكي دارد.
2-    ميزان دانه ها : هر چه دانه هاي بيشتري در بتن مصرف شود به شرط اينكه پيوستگي دانه ها حفظ شود بتن توپر تر و مقاوم تر خواهد بود.
3-    مقدار سيمان:هر چه مقدار سيمان (تا يك حد معين) در بتن بيشتر باشد بتن مقاومت بالاتري خواهد داشت . مقدار بيش از حد سيمان بعضي مواقع باعث افزايش فاصله بين دانه ها و كاهش مقاومت ميكردد.
4-    نسبت آب به سيمان: هر چه نسبت آب به سيمان W/C كمتر باشد بتن ساخته شده مقاومت بالاتري خواهد داشت.
5-    عمر بتن: هر چه از شروع ساخت بتن زمان بيشتري گذشته باشد بتن مقاومت بيشتري خواهد داشت . مقاومت 7 روزه در بتن عادي 70 درصد 28 روزه است .معمولاً در محاسبات مقاومت 28 روزه بتن كه حدود 90 الي 95 درصد مقاومت نهايي است در نظر گرفته ميشود.
 
 
 خرابي بتن:
   خرابي بتن به سه گروه زيرمربوط مي شود:
1)                شيميائي :   حمله كلرورها و خوردگي فولاد - حمله سولفات ها-   كربناتي شدن- واكنش قلياوي سنگدانه ها . بعنوان مثال   حمله سولفاتها در بتن همراه با ازدياد حجم است كه تنش هاي فشاري را بدنبال دارد و باعث خرد شدن و گاهي پودر شدن بتن ميگردد. C3Aو Ca(OH)2 با سولفاتها واكنش داده، 220 درصد و 120 درصد افزايش حجم خواهند داشت.
2)                فيزيكي : يخ زدگي و ذوب متوالي- فرسايش و سايش- خلاء زايي- نفوذ نمك ها در               بتن- حريق - ضربه- شرايط محيطي- حمله باكتريها. بعنوان مثال شرايط محيطي مانند دماي بتن ريزي است كه هرچه بتن گرم ريخته و نگهداري شود در سنين اوليه مقاومت قابل توجهي كسب مي كند اما بطور كلي در سن 28 روز به بعد مقاومت كمتري نسبت به بتن ريخته شده با دماي كم خواهد داشت. بويژه اگر بتن حاوي مواد پوزولاني و كندگير نباشند ، آسيب بيشتري مي بينند.
3)                خطاهاي اجرائي : دانه بندي يكنواخت و نامناسب- خاك دار بودن شن و ماسه-       انبار كردن نامناسب مصالح بتن (شن و ماسه،سيمان،آبّ،مواد افزودني)- به كار گيري نوع و مقدار نامناسب سيمان- تراكم نامناسب- عمل آوري نامناسب- به كار گيري آب بيش از حد مورد نياز در مخلوط بتن.
 علاوه بر تغيير در رده مقاومتي سيمان با استفاده از مواد افزودني پوزولاني مي توان در توليد سيمان مزاياي  مقاومتي ،اقتصادي و محيطي را به دست آورد. مشكلات مقاومت در بتن و ساختارهاي بتن مسلح كه در معرض تأثيرات محيطي شديد قرار مي گيرند ، قبل از طول عمر پيش بيني شده باعث خرابي در ساختارهاي آنها مي شوند. به طور كلي افزودن پوزولان ، مقدار كلسيم هيدروكسيد درون خمير سيمان را كاهش مي دهد و قابليت تراوايي ( نفوذناپذيري ) بتن را افزايش مي دهد. مهمترين نگراني در محاسبات مقاومت بتن مربوط به واكنش آلكالي سيليكا و واكنش سولفاتي است.
          
استفاده از مصالح ريز دانه ي ويژه ( ماسه ، شن و يا مخلوطي از هر دو براي تهيه بتن ) در بتن مي تواند باعث فرآيند شيميايي شود كه در آن اجزاي تشكيل دهنده ي خاص مصالح ريز دانه اي با آلكالي هيدروكسيد موجود در بتن واكنش مي دهند. مشكلات ناشي از واكنش آلكالي موجود در ساختارهاي بتن و گسترش پي در پي آن در كشورهاي زيادي ديده شده است. واكنش آلكالي سيليكا باعث نابودي زودرس در بتن مي شود. آلكالي هيدروكسيد موجود در بتن در واكنش با آمورف جامد يا در واكنش با سيليس غير متبلور موجود در مصالح ريزدانه اي يك نوع ژل به وجود مي آورد كه آب درون آن را جذب مي كند و باعث افزايش حجم بتن مي شود. فشار زياد توليد شده به وسيله ي هيدرات آلكالي سيليس باعث به وجود آمدن شكاف در بتن ها و نابودي آن ها مي شوند. در اين صورت پديده ( ALKALI EXPANTION) را بوجود مي آورد .بتن يك ماده پرمنفذ است و هيدرات آلكالي سيليس از جنبه ي رئولوژيكي ( مطالعه جريان مواد در مايعات و جامد نرم) يك ماده ي سيال است كه مي تواند به آرامي به درون سوراخ ها و شكاف هاي از قبل به وجود آمده نفوذ كند. آلكالي سيليكات نفوذ كرده در بتن در واكنش با يون +Ca2 باعث به وجود آمدن فشار مضاعف مي شود. اضمحلال بتن در نتيجه ي واكنش سولفات ، عموماً در ساختارهايي ديده شده اند كه در معرض خاك يا آب هاي زيرزميني با تراكم مقدار زيادي يون سولفات مي باشندخصوصاً در شهرهاي سواحل خليج فارس و درياي عمان. سديم سولفات با كلسيم هيدروكسيد واكنش مي دهد و كلسيم سولفات ( سنگ گچ ) را تشكيل مي دهند. پيشرفت اين واكنش به مقدار زياد يا كم وابسته به شرايط مي باشد. به علت نفوذ يون هاي سولفات درون بتن ، بلورهاي كلسيم مونوسولفومينات درون خمير ممكن است به سنگ گچ يا اترينجيت ( هگزاكلسيم، آلومينات تري سولفات هيدرات مينرالي :6Cao.Al2o3.3So3.32H20) تبديل شود. اين واكنش باعث افزايش حجم مولي مي شود.
اين تغييرات حجمي باعث گسترش و واكنش هاي داخلي شده كه در نهايت با ضعيف كردن و از بين بردن پيوندهاي ميان مولكولي درون خمير، بتن را از بين مي برد و باعث خرابي بتن مي شود. كلسيم هيدروكسيد با توجه به مقاومت سولفاتي بتن ويژگي هاي مخرب فراواني دارد .
 اين ماده به طور مستقيم با يون هاي سولفات واكنش مي دهد و سنگ گچ توليد مي كند، طبيعت اسيدي معمول سولفات، اين واكنش را تسريع مي كند و منجر به نرم شدن خمير سيمان مي شود. براي ضعيف كردن اين واكنش، يك تركيب بتني با نسبت آب به سيمان كم توصيه مي شود. كاهش مقدار C3A مي تواند خرابي ناشي از واكنش سولفاتي را كاهش دهد. و اين امر باعث كاهش مستقيم در مقدار اترينجيت توليدي مي شود. تشكيل اترينجيت در محيط هايي كه يون كلرايد غني داشته باشند به انبساط و شكاف منجر نمي شود زئوليت هاي طبيعي ، سيليكات هاي آلوميني ( اكسيد آلومينيوم ) بلوري يا منافذ، كانال ها و حفره هاي يكنواخت مي باشند. اين سيليكات ها داراي ويژگي هاي خاصي از جمله : مبادله ي يون ، نفوذ مولكولي، ناحيه ي سطح بزرگ و فعاليت كاتاليزوري مي باشد كه آن ها را تبديل به موادي بهتر براي كاربردهاي صنعتي بسياري مي كند. در سال هاي اخير ، علاوه بر نواحي كاربردي شناخته شده، تحقيقات زيادي درباره ي استفاده از زئوليت طبيعي ، به خصوص درباره ي كلينوپتيلوليت1 در كاربردهاي بتني مانند سيمان پوزولاني مصالح ريزدانه اي كم وزن و سنگ ساختماني مي توان مشاهده كرد. سنگ توف ( خاكستر آتشفشاني ) سيليكاتي2 و سنگ توف سيليكاتي آمورفي3 ، پوزولان هاي اصلي طبيعي در صنعت سيمان مي باشند. فعاليت هاي پوزولاني زئوليت طبيعي بستگي به تركيب معدني و شيميايي آن ها دارد. ويژگي هاي پوزولاني سيليكات ها مربوط يه واكنش پذيري Sio2 و Al2O3 است كه با كلسيم هيدروكسيد آزاد شده در زمان آبدار شدن (  آبدهي  ) سيمان واكنش مي دهد و آن را تبديل به ژل C-S-H و آلومين ( آلومينيوم اكسيد ) مي كند.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
1-clinoptilolite 2-zeolitic tuffs      3-amorphous silicate tuffs
در نتيجه ساختار ذره اي سخت شده ي بتن سيماني بازسازي مي شود و بتن غيرقابل نفوذ مي شود. از طرفي ديگر ، بعضي از مواد از جمله خاكستر بادي و سرباره را مي توان به عنوان ماده ي مكمل سيمان سازي يا به عنوان پوزولان مصنوعي در صنعت بتن سازي استفاده كرد. فرض بر اين است كه واكنش پذيري خاكستر بادي و سرباره به طور ويژه اي تحت تأثير شيشه و تركيبات آن مي باشد.
 
نتيجه گيري:
- براي توسعه پايدار و حفظ محيط زيست و منابع طبيعي تجديد ناپذير، نياز به كاهش توليد كلينكر يا سيمان با تركيب آنها با افزودني ها مي باشد. به هر حال آنچه مسلم است بايد مصرف سيمان براي توليد هر متر مكعب بتن را كاهش داد .
- رده هاي مقاومتي بالاتر در سيمان (مصرف سيمان پر مقاومت تر) به كاهش مصرف سيمان در بتن ها منجر مي گردد.
 
- در بتن هاي پر مقاومت، تاثير مصرف سيمان پر مقاومت در كاهش مصرف سيمان بيشتر خواهد بود.
 
- در صورتي كه مصرف بتن هاي پر مقاومت در كشور رايج تر شود، سيمان هاي پر مقاومت مي تواند مفيد تر واقع گردد.
 
- مصرف سيمان هاي پر مقاومت در ملات هاي بنايي توصيه نمي شود و به هدر رفتن پتانسيل هاي اين نوع سيمان ها منجر مي شود.
 
- در صورتي كه محدوديت نسبت آب به سيمان موجب شود تا نتوان از نسبت آب به سيمان بالاتر استفاده نمود، مصرف سيمان هاي پر مقاومت به كاهش عيار سيمان منجر نمي گردد.
 
- در مواردي كه حداكثر مجاز عيار سيمان شود، به دليل امكان مصرف نسبت آب به سيمان بالاتر و پايين آمدن عيار سيمان مصرفي، ممكن است نياز به مصرف روان كننده منتفي شود.
 
- به دليل پيچيدگي هاي موجود، كاهش مصرف سيمان در صورت مصرف سيمان هاي پر مقاومت وقتي ميسر است كه طرح اختلاط آزمايشگاهي تهيه شود و در اين صورت ساخت مخلوط آزمون در آزمايشگاه ضرورت دارد.
 
- كاهش مصرف سيمان به كاهش مصرف انرژي و مواد اوليه منجر مي شود و به حفظ محيط زيست و جلوگيري از آلودگي و از بين نرفتن منابع طبيعي تجديد ناپذير مي انجامد.
 
-         دستيابي به سيمان با مقاومت بالا از طريق تنظيم مواد مطلوب پخت مناسب خردايش بهينه و توزيع دانه بندي مناسب سيمان و افزودني ها امكان پذير است .
 
مولفان: آقايان محمد كلانتري و اكبر كشاورز  در سمينار سال 95 انجمن سيمان
 
 
 
مراجع:
1) سيمان : دكتر عباس تايب ، فرشته ذاكري
2) تكنولوژي سيمان : مهندس عزيزيان
3) شيمي سيمان : گروه مهندسي شيمي دانشكده فني دانشگاه تهران
    4 ) راهكارهاي بهبود كيفيت بتن و كاهش مصرف سيمان – دكتر محسن تدين
5) خواص بتن – نوشته پرفسور نويل – ترجمه دكتر هرمز فاميلي
6)  فن آوري بتن – دكتر محمدحسن رامشت
مقاومت سيمان و نقش آن در بتن
كليه حقوق اين پرتال متعلق به انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان مي باشد.
Powered by DorsaPortal